Tirdzniecības nams un labākie veikali pašā Liepājas centrā - tirdzniecības nams Kurzeme

Tirdzniecības nams pašā pilsētas centrā!

Jaunumi

06.08.21

Uzpildi somu un laimē!

Sagatavojies jaunam sākumam!
Pie mums ir viss skolai, skolniekiem un, protams, arī studentiem un skolotājiem!

 Atnāc, aizpildi loterijas anketu, piedalies loterijā un laimē VANS somu ar 100 EUR kabatas naudu!
Katru nedēļu izlozēsim divus laimīgos!

 


LOTERIJAS “UZPILDI SOMU UN LAIMĒ!” NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Loterijas organizētājs: SIA “Lielā 13”, vienotais reģistrācijas numurs 40203137973, Lielā iela 13, Liepāja, LV-3401.
1.2. Loterijas norises teritorija: tirdzniecības centrs (tc) “Kurzeme”, Lielā ielā 13, Liepājā, LV-3401.
1.3. Loterijas sākuma datums: 09.08.2021., loterijas beigu datums: 05.09.2021.
2. Laimestu fonds
VANS mugursoma, 8 gab. /vērtība 193.38 EUR /ar 100EUR kabatas naudu, 8 gab. /vērtība 800.00EUR/.
Kopējais loterijas laimestu fonds: 8 (astoņi) laimesti par kopējo summu 993.38 EUR (deviņi simti deviņdesmit trīs EUR 38 centi), ieskaitot PVN.
3. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt.
3.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita. Ņemot vērā tc ”Kurzeme” pircēju plūsmu un pirkumu skaitu, tiek prognozēts, ka kopējais loterijas dalībnieku skaits būs 4 000 (četri tūkstoši), no kuriem tiks noteikti 8 (astoņi) laimētāji.
3.2. Izredzes laimēt ir 1:4 000.
4. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi
4.1. Lai piedalītos Loterijā, no 2021.gada 9. augusta līdz 2021.gada 5. septembrim (ieskaitot) ir jāatnāk uz tc “Kurzeme”, jāaizpilda anketa, kas brīvi pieejama Informācijas centrā un veikalos. Aizpildīta anketa ir jāiemet loterijas urnā 1. stāva foajē. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzētā vietā norāda: savu kontaktinformāciju - vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi.
4.2. Reģistrācija ir bez maksas un, lai piedalītos loterijā, dalībniekam nav jāveic pirkums.
4.3. Ja Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) mēģinās reģistrēt vienu anketu vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas rīkotāji patur tiesības neinformēt Loterijas dalībnieku par anketas neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.
4.4. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzetā vietā var brīvprātīgi atzīmēt, ka pircējs piekrīt turpmāk saņemt tiešās tirgvedības nolūkos komerciālus paziņojumus un/vai reklāmas sūtījumus (tostarp apsveikumus, īpašos piedāvājumus, dāvanas, iespēju piedalīties izlozēs) uz norādīto e-pasta adresi un /vai mobilā tālruņa numuru par tc “Kurzeme” un to veikalu jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem.
5. Loterijā laimējušo personu noteikšanas un izsludināšanas kārtība, vieta un datums
5.1. Izlozes tiks veiktas, pirmdienās - 16.08.2021., 23.08.2021., 30.08.2021., 6.09.2021. plkst. 20:00 starp loterijas dalībniekiem, kas aizpildījuši pareizi loterijas kartītes un iemetuši tās loterijas kastē. Katru nedēļu vienā izlozē tiks izlozēti 2 laimētāji. Izloze tiks veikta tc ”Kurzeme” Informācijas centrā, 1. stāvā, Liepājā, Lielā iela 13, 2 (divu) SIA „Lielā 13” administrācijas personu sastāvā pēc nejaušības principa.
5.2. Pēc katras izlozes tiks sastādīts protokols, kurā tiks norādīts laimējušās personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija.
5.3. Pēc katras izlozes tiks izņemtas konkrētās nedēļas laimētāja kartiņas, kuras nākamajā izlozē nepiedalās. Kartiņas, kuras nav laimējušas, piedalās nākamo nedēļu izlozēs.
5.4. Katrā izlozē tiks izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt savu identitāti, nebūs iespējams ar tiem sazināties vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
5.5. 17.08.2021., 24.08.2021., 31.08.2021., 7.09.2021. – no plkst. 10:00 mājas lapā www.tnkurzeme.lv, sadaļā ”Jaunumi” tiks publiskotas personas, kuras ir laimējušas balvas. Laimētājiem tiks nosūtīts e-pasts uz loterijas kartītē norādīto e-pastu, kā arī ar tiem sazināsies personīgi, zvanot vai sūtot SMS uz loterijas kartītē norādīto telefona numuru.
6. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt
6.1. Laimējušās personas savus laimestus varēs saņemt līdz 30.09.2021. plkst. 20:00 tc ”Kurzeme” Informācijas centrā Liepājā, Lielā ielā 13.
6.2. Ja laimests līdz 30.09.2021. plkst. 20:00 netiek izņemts, laimējusī persona zaudē tiesības to saņemt, un laimests paliek SIA ”Lielā 13” īpašumā.
6.3. Lai saņemtu laimestu, laimējušajai personai jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase, ID karte vai autovadītāja apliecība – un saņemtais SMS vai epasts. Laimests tiek izsniegts tikai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.
6.4. Ja laimējusī persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu, pēc laimesta tai jāierodas kopā ar kādu no tās likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.
6.5. Laimējušās personas, saņemot balvas, paraksta tās pieņemšanas-nodošanas aktu.
6.6. Balvas netiks izmaksātas naudā vai sūtītas pa pastu.
7. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi
7.1. Jebkuri izdevumi saistībā ar laimesta transportēšanu.
7.2. Jebkuri izdevumi saistībā ar laimesta turpmāko lietošanu.
7.3. Citi izdevumi, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
8. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
8.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 30.09.2021., iesniedzot SIA ”Lielā 13”, Lielā iela 13, Liepāja, LV-3401, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
9. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā
9.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „Lielā 13” darbinieki un to ģimenes locekļi, kā arī tc ”Kurzeme” nomnieki un to apkalpojošais personāls (veikalu, kafejnīcu un restorānu pārdevēji, darbinieki, uzkopšanas dienests, apsardze).
9.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.
9.3. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimests tiek nodots rezerves balvu ieguvējam.
10. Citi noteikumi
10.1. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.
10.2. SIA ”Lielā 13” neatbild par laimesta neizsniegšanas sekām, ja laimējusī persona norādījusi neprecīzu tālruņa numuru vai nav ieradusies pēc laimesta noteiktajā laikā.
10.3. Uz loterijas kartītes tiek publicēti loterijas svarīgākie noteikumi ar norādi, ka ar pilniem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties tc ”Kurzeme” mājas lapā www.tnkurzeme.lv un Informācijas centrā.
10.4. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.